Омекс® 2000 Professional

Омекс® 2000 обслужва и автоматизира дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения във всички типове предприятия, при всички форми на собственост и системи за заплащане. Софтуерът напълно обезпечава необходимия за всяка компания документооборот, генерира всички необходими файлови формати за представяне пред държавните и банкови институции, комуникира с други софтуери (счетоводни, ERP и др.) чрез импорт и експорт на файлове. Системата позволява работа с необходимия за компанията брой потребители и брой фирми (бази), като гарантира сигурността на данните и контролира зададените на потребителите нива на достъп до информация и функционалности.

595

Омекс® 2000 Standard

Възможност за обработка на данните за заплати и личен състав за едно юридическо лице без ограничение в броя служители и до трима потребители в мрежа, управление на правата на достъп на операторите на системата, следене на видовете отсъствия, бърз и лесен достъп до данните от вече приключените месеци.

395

Омекс® 2000 Light

Възможност за обработка на данните за заплати и личен състав за едно юридическо лице с до 30 служители, управление на правата на достъп на операторите на системата, следене на видовете отсъствия, бърз и лесен достъп до данните от вече приключените месеци.

235

Омекс® 2000 Хонорари

Омекс® Хонорари позволява пълна автоматизация на процеса по обработка на данните за наетите лицата и изплащане на суми по граждански договори. Обхванати са всички видове граждански договори съгласно действащото законодателство, независимо от основанието и периода на гражданския договор. Няма ограничения за броя на наетите лица или броя на договорите на едно лице. Модулът обработва и генерира всички видове документи, свързани със сключването, изплащането и отчитането към държавните институции на граждански договори.

195

Омекс® 2000 ТАКСА

Система за обработка на касови плащания, подходяща за детски градини, училища, спортни клубове,професионални домоуправители, земеделски производители и много други.

105

 Омекс® ПОРТАЛ

Порталът предоставя възможност за ефективно проследяване и управление на отсъствията на служителите.

Порталът за потребителски услуги към „Омекс® 2000” е уеб базиран self service модул. Чрез него служителите самостоятелно подават своите заявления за ползване на различни видове отпуск, проследяват дали заявленията са одобрени или отхвърлени от заместник и ръководител,  проследяват наличните и изчерпаните си отпуски. Всяка стъпка от процеса по придвижване на молбите за отпуск е съпроводена с известяване по имейл на участващите. Мениджмънтът на компанията има възможност да изготвя разнообразни справки за отсъствията на служителите по различни критерии и в различни формати.

Порталът работи интегрирано с Омекс® 2000 и използва неговата база данни, без да променя начина на работа с него. Порталът поддържа отделни бази данни (фирми) с индивидуални настройки. Правата на достъп както до самия модул, така и до нивата на информация в него, се дефинират индивидуално за всяка фирма, в съответствие с нейните стандарти за информационна сигурност, с йерархичната ѝ структура и със специфичните ѝ изисквания. За администрирането на Портала е необходим модул „IT Одит“.

Омекс® АТЕСТАЦИИ

Модулът дава възможност на потребителите сами да създават атестационни форми съгласно техните индивидуални изисквания. Множеството филтри, с които разполага приложението, позволяват провеждане на атестационни кампании в различно време и към различни таргетирани групи служители. Разнообразието от скали за оценяване, които могат бъдат приложени към всеки въпрос във въпросника, позволява прецизност в оценяването на представянето. Това повишава обективността и допринася за добиването на максимално реална представа за качествата и възможностите на всеки атестиран. Модулът работи с базата данни на Омекс® 2000. Реализиран по този начин, той улеснява работата на отдел “Човешки ресурси”, които по всяко време ще разполагат с актуална информация за принадлежността на служителите към отдели и за настоящите ръководители на отдели. Модул “Атестации” се достъпва през индивидуален за всяка компания уеб адрес.

ИТ Одит

Модул „ИТ одит“ повишава нивото на информационна сигурност и позволява наблюдение и контрол върху достъпа до данни от потребителите на Омекс® 2000. Чрез него се задават изисквания към сложността и регулярната промяна на паролите на потребителите.

Чрез модул „ИТ одит“ се управляват потребителските права за уеб модулите на Омекс® 2000, както и връзката с активни директории.

175

Изпращане на електронни документи

Изпращането на електронни фишове все повече измества познатото ни досега безкрайно разпечатване и раздаване на хартиени такива. Същото се отнася и до останалия документооборот. С модул „Изпращане на електронни документи“ можете директно през Омекс® 2000 да изпращате различни документи по имейл до служителите. Изпращането може да бъде както групово, до неограничен брой служители, така и индивидуално. Всеки документ е защитен с уникална парола и адресиран до конкретен получател. Изпращайте документите си по електронен път – лесно е, а е и екологично.

195

Импорт/Експорт на данни

Модулът позволява автоматизиран и ръчен импорт и експорт на данни от и към други системи.

195

Интерфейси с финансови системи

Връзка с банкови системи, печат на платежни нареждания и експорт на счетоводна информация. 

145

Специализирани счетоводни експорти

Платформата позволява комуникация с ERP/счетоводни системи. Интеграцията се реализира по строго индивидуални за всяка компания параметри.

(Цената е за закупуване на модул. Допълнителните настройки се калкулират индивидуално.)

295

Синхронизация с АД

Модулът извършва синхронизация на данните в Активната директория и в Омекс® 2000. Подлежащите на синхронизация данни са организационната структура, потребителите на служителите, длъжностите на служителите и принадлежността към звена на служителите. Синхронизацията се реализира по строго индивидуални за всяка компания параметри.

545

Омекс® B-Ling

If your superior require documents and reports in English.

Модул Омекс® B-Ling изготвя изходните документи на системата (стандартни рекапитулации, списъци, ведомости, таблици и документи по образец) на английски език. Договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване могат да бъдат изготвяни и в двуезичен вариант.

195

Омекс® Commander Pro 

Омекс® Commander е надеждният помощник при необходимост от извършване на времеемки обработки или генериране на голям обем документи. Модулът автоматично извършва зададените му операции в посочено от потребителите време, както и да бъдат ръчно стартирани различни предварително зададени групи от справки. С негова помощ можете спокойно да се занимаете с изискващите Вашето специално внимание текущи задачи и задължения и да оставите отнемащите време рутинни и идентични операции да се извършат в извънработно за служителите време.

175

Щатно разписание

Бързо и лесно генериране на справочна информация към произволна дата за заетите/свободни щатни бройки.

185

Омекс®Базова заплата

Базова заплата се използва, когато има договаряне със служител, брутната заплата да не пада под определена сума, приета за базова. Модул „Базова заплата“ дава възможност към брутната заплата да се изчисли доплащане, с което общата сума на брутната заплата да е равна на фиксираната базова.

95

Компенсиране на данъци

Модулът спестява ръчното пресмятане чрез формули и системи и автоматично изчислява дължимите данъци и осигуровки при договорено нетно възнаграждение.

95

Връзка с пропускна система

Модулът свързва  Омекс® 2000 със съществуващата в компанията система за контрол на достъп. Интеграцията се реализира по строго индивидуални за всяка компания параметри.

Производство

С модул „Производство“ лесно пресмятате заплатите по бригади, по сменни графици, по детайли, според заработка и по всякакви производствени критерии.

195

Нови разработки

Допълнителна база данни

Възможност за обработка на данните за допълнително юридическо лице.

25

Клиентски лиценз

Позволява едновременна работа на още един потребител.

25

Омекс® Light

Гаранционна поддръжка-12 месеца

Безплатно

Омекс® Standard

Гаранционна поддръжка-12 месеца

Безплатно

Омекс® Profesional

Гаранционна поддръжка-12 месеца

Безплатно

Годишен абонамент Връзка с пропускна система

Нормативна поддръжка

175

Годишен абонамент Допълнителна база данни

Нормативна поддръжка

15

Годишен абонамент Изпращане на електронни документи

Нормативна поддръжка

65

Годишен абонамент Импорт/Eкспорт на данни

Нормативна поддръжка

145

Годишен абонамент Интерфейси с финансови системи

Нормативна поддръжка

55

Годишен абонамент ИТ Одит

Нормативна поддръжка

95

Годишен абонамент Компенсиране на данъци

Нормативна поддръжка

35

Годишен абонамент Клиентски лиценз

Нормативна поддръжка

25

Годишен абонамент Омекс® 2000 Light

Нормативна поддръжка

135

Годишен абонамент Омекс® 2000 Professional

Нормативна поддръжка

275

Годишен абонамент Омекс® 2000 Standard

Нормативна поддръжка

215

Годишен абонамент Омекс® 2000 Хонорари

Нормативна поддръжка

125

Годишен абонамент Омекс® 2000 B-Ling

Нормативна поддръжка

65

Годишен абонамент Омекс® 2000 Commander Pro

Нормативна поддръжка

55

Годишен абонамент Омекс® 2000 ТАКСА

Нормативна поддръжка

105

Годишен абонамент Производство

Нормативна поддръжка

95

Годишен абонамент Синхронизация с АД

Нормативна поддръжка

145

Годишен абонамент Специализирани счетоводни експорти

Нормативна поддръжка

135

Годишен абонамент Щатно разписание

Нормативна поддръжка

65

Консултантски услуги в офис – поддръжка/внедряване
на започнат астрономически час

40

Дистанционни услуги по поддръжка
на започнат астрономически час

30

Експресни услуги – до 24 часа*
на започнат астрономически час

80

Консултации на клиенти с прекъсната абонаментна поддръжка

на започнат астрономически час

80

Обслужване на клиенти със специфична структура и/или система на заплащане

Договори за преференциално обслужване
Телефонни консултации

Безплатна**

Отключване при забравена парола

За клиенти от офиса на ОмегаСофт

20

На място при клиента

40

За клиенти с прекъсната абонаментна поддръжка

60

Прехвърляне на лиценз

Административна такса

55

 
Пълно счетоводно и ТРЗ обслужване
Oбединяване на файлове по чл.73, ал.1 и 6

До два астрономически часа

75

На място при клиента на всеки следващ започнат час след втория

40

От офиса на ОмегаСофт на всеки следващ започнат час след втория

30

*Експресните услуги до 24 часа се предоставят при наличието на свободен ресурс.
**Телефонните консултации са предназначени за подсещане или насочване на клиента при експлоатация на продуктите ни в рамките на 5-10 минути. Добре е, преди да прибегне до тях, клиентът да е потърсил нужната му информация в документацията, помощната информация или форума на продукта. Обръщаме внимание на това, защото нашето желание е тази услуга да бъде достъпна за всички наши клиенти, а не само за тези, които са се свързали в момента с дежурните ни консултанти. Когато в хода на телефонната консултация нашият експерт установи, че изложеният от клиента казус не може да бъде разрешен по този начин, за разрешаването му трябва да преминем към платена услуга, при която да получим достъп до данните на клиента. Това става или чрез заявка за посещение, или чрез системата ни за обмен на лични данни.