Порталът за потребителски услуги към „Омекс® 2000” е уеб базиран модул. Чрез него служителите самостоятелно подават своите заявления за ползване на различни видове отпуск, проследяват дали заявленията са одобрени или отхвърлени от заместник и ръководител,  проследяват наличните и изчерпаните си отпуски.

Всяка стъпка от процеса по придвижване на молбите за отпуск е съпроводена с известяване по имейл на участващите. Мениджмънтът на компанията има възможност да изготвя разнообразни справки за отсъствията на служителите по различни критерии и в различни формати, включително “Присъствена форма 76”.

Podavane na zayavlenie

Порталът работи интегрирано с Омекс® 2000 и използва неговата база данни, без да променя начина на работа с него. Порталът поддържа отделни бази данни (фирми) с индивидуални настройки. Правата на достъп както до самия модул, така и до нивата на информация в него, се дефинират индивидуално за всяка фирма, в съответствие с нейните стандарти за информационна сигурност, с йерархичната ѝ структура и със специфичните ѝ изисквания. За администрирането на Портала е необходим модул „IT Одит“.

ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ


„Електронно досие“ е модул към Омекс® Портал, предназначен за електронен обмен на документи между работодателя и служителя.

Електронното подписване на документи оптимизира документооборота, улеснява комуникацията и намалява разхода на хартия. Електронното досие позволява съхранение както на електронно подписани документи, така и на документи, които не изискват подпис, но са необходими за администрирането на човешкия ресурс.

Благодарение на партньорството на “ОмегаСофт” ООД с “Борика” АД, подписването на електронни документи в модул “Електронно досие” може да се извършва както с Квалифициран електронен подпис (КЕП), така и с Облачен квалифициран електронен подпис (ОКЕП).

Модул „Електронно досие“ функционира в съответствие с Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.

ДВУФАКТОРНА АВТЕНТИКАЦИЯ


Двуфакторната автентикация е функционалност на модул „Електронно досие“ към Омекс® Портал, която служи за потвърждаване на идентичността на потребителя чрез второ устройство или през едно устройство, но през втори канал от този на осъществяването на достъп.

Двуфакторната автентикация функционира в съответствие с Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.